Kwaliteit Laat Je Zien!

Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Het is voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld en helpt zorgboeren op een laagdrempelige manier om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het keurmerk biedt zorgboeren de ruimte om hun unieke waarden en kwaliteiten te laten zien aan de wereld om hen heen. Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. Het keurmerk wordt door het merendeel van de gemeenten geaccepteerd. Daarnaast stemmen we sinds 2009 periodiek af met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de toepassing en toetsing van wet- en regelgeving op zorgboerderijen. Daarbij wordt ook gesproken over de (veld)normen die worden geborgd in het keurmerk en feedback gegeven op de (veld)normen naar aanleiding van praktische ervaringen vanuit het toezicht. De IGJ stimuleert dat zorgaanbieders continue werken aan de kwaliteit van de zorg. Ook controleert de IGJ of zorgboeren zich houden aan wet- en regelgeving en veldnormen zoals het kwaliteitskader voor de zorglandbouw.

Zorgboeren die met het keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden voorop. Dit doen ze door het opstellen van een goede begeleidingscyclus en de deelnemers volop ruimte te geven om op verschillende momenten en manieren hun mening en belangen te delen. Ook is er veel aandacht voor veiligheid en continuïteit.

Waar staat Kwaliteit Laat Je Zien voor?

Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit en het voldoen aan alle wet- en regelgeving op de bijzondere plekken waar landbouw en zorg samen komen. Deze plekken variëren van groot tot klein en van agrarische ondernemingen tot zorgboerderijen met een kleine moestuin. Het keurmerk helpt zorgboeren om zich te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in hun aanbod. Het biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij. En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle cliënten op de zorgboerderij met hun verschillende (wettelijke en financiële) achtergronden. Er is bijvoorbeeld één klachtenregeling die voor alle cliënten geldt en er wordt overal op dezelfde wijze getoetst. De zorgboeren maken door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg ze bieden, aan wie en door wie.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

  • het belang van de deelnemers staat voorop.
  • het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
  • alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
  • continuïteit en veiligheid.

Wie geeft Kwaliteit Laat Je Zien uit?

De Federatie Landbouw en Zorg is de keurmerkhouder en schemabeheerder en bestaat uit regionale organisaties van zorgboeren. De Federatie L&Z spant zich in om de wet- en regelgeving die voor zorgboeren geldt om te zetten in werkbare normen voor het brede scala aan zorgboerderijen.
De uitvoering van de certificering is volledig uitbesteed aan het onafhankelijke Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg. Het Kwaliteitsbureau L&Z zet onafhankelijke auditoren in, die toetsen of de zorgboerderij voldoet aan de normen. In de normen is alle relevante wet- en regelgeving opgenomen en wordt de PDCA-cyclus toegepast op zowel cliënt- als organisatieniveau.
Het keurmerk Kwaliteit Laat Je zien wordt toegekend aan een onderneming op een locatie, deze zorgboerderijen zijn terug te vinden in het Keurmerkregister. De zorgboerderijen kunnen binnen het keurmerk worden gecertificeerd voor Begeleiding en Wonen.

Hoe werkt de certificering?

Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is de uiting van een kwaliteitssysteem waarin de geboden zorg wordt beschreven en gemeten. Het gehele kwaliteitssysteem is opgenomen in een eigen kwaliteitsapplicatie. In de app staan de normen, een uitgebreide toelichting en verwijzingen naar websites en voorbeelddocumenten. De zorgboer beschrijft zijn werkwijze in het systeem en krijgt daarin feedback van een auditor. De app is gebruiksvriendelijk, werkt ondersteunend en voldoet aan de laatste ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving.

Een nieuwe zorgboerderij heeft maximaal één jaar de tijd om zijn werkwijze te beschrijven en schriftelijk te laten toetsen. Wanneer de werkwijze is goedgekeurd volgt er een jaar later een audit waarbij op de zorgboerderij wordt getoetst of de werkwijze ook in de praktijk voldoet aan de norm. Iedere drie jaar vindt er opnieuw een audit plaats. Daarnaast wordt er elk jaar in een kwaliteitsjaarverslag getoetst welke ontwikkelingen er gaande zijn op de zorgboerderij en worden verbetertrajecten opgevolgd. Een uitgebreide versie van de toetsingscyclus staat beschreven in het Uitvoeringsreglement.

Wilt u meer informatie?

Bent u zorgboer en heeft u interesse in het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien? U kunt contact opnemen met één van de regionale organisaties van de Federatie Landbouw en Zorg.

Bent u een financier of beleidsmedewerker en wilt u meer weten over het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien? U kunt via de mail contact opnemen met het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg.

Zoekt u een zorgboerderij waar u naar toe kunt? Op zorgboeren.nl kunt u een overzicht vinden van alle zorgboerderijen of klik door op een zorgboerderij in het Keurmerkregister.